Aanvullende Voorwaarden Studenten

I - TOELATINGSBELEID

Het toelatingsbeleid met betrekking tot deelname aan de opleidingen van het Upledger/Barral Instituut Nederland is als volgt vastgesteld:

II – VOORWAARDEN INSCHRIJVING

 • Een reguliere of complementaire vooropleiding op minimaal HBO-niveau in een menskundige richting; of
 • Een opleiding daaraan gelijkgesteld op basis van behaalde competenties; en
 • HBO medische basiskennis volgens Plato normen (CPION of SNRO erkend)
 • Bij voorkeur praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten; 

 

III - ANNULERING

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 • Tot 8 weken voor aanvang van de cursus € 25,=
 • Binnen 4 tot 8 weken voor aanvang van de cursus 30% van het volledige cursusbedrag.
 • Binnen 2 tot 4 weken voor aanvang van de cursus 50% van het volledige cursusbedrag.
 • Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus het volledige cursusbedrag.

Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden.

3.1 Indien de cursus door ziekte van de docenten, door te weinig inschrijvingen of door andere, niet door het Upledger/Barral Instituut veroorzaakte redenen, op korte termijn afgezegd moet worden, heeft de student alleen recht op terugvordering van de reeds betaalde cursuskosten. Voor verder gemaakte kosten, zoals het afzeggen van patiënten, logies, reis e.d. kan de student geen aanspraak doen gelden op het Upledger/Barral Instituut.

3.2 Studenten, die tijdens een cursus om redenen van ziekte of andere omstandigheden de betreffende cursus niet verder kunnen volgen, hebben geen recht op restitutie van het cursusbedrag. Indien er voldoende plaats is kan de student de betreffende cursus op een ander moment volgen, tegen vergoeding van administratie- en lunchkosten.

IV - BETALING EN CURSUSPLAATS

4.1 Het volledige cursusbedrag dient een maand voor aanvang van de cursus in bezit van het Upledger/Barral Instituut te zijn.

4.2 Studenten kunnen hun cursusplaats niet onderling ruilen zonder voorafgaande toestemming van het Upledger/Barral Instituut of de cursusleiding van dat moment.  

4.3 Een cursusplaats geldt als bevestigd, indien:

 • Een ondertekend/geaccordeerd aanmeldingsformulier ontvangen is per post of digitaal.
 • Voldaan is aan de toelatingscriteria voor de betreffende cursus. 
 • De aanbetaling van de cursus of een incassomachtiging voor de cursus door het Upledger/Barral Instituut ontvangen is.
 • De student een schriftelijke cursusreservering van het Upledger/Barral Instituut heeft ontvangen.

 

V - VERBLIJF EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Het Upledger/Barral Instituut houdt een dossier bij van iedere student waarin naast de persoonlijke gegevens, alle gegevens bijgehouden worden betreffende de voortgang van het studieproces. Op alle gegevens van het dossier alsmede de mondelinge en/of schriftelijke uitwisseling van informatie is het privacyreglement (art. 6.2.) van toepassing.

5.2 Studenten dienen zich te houden aan de geheimhouding van informatie, vrijgekomen voor, in, tijdens en na scholingsactiviteiten van mede-studenten, docenten, vrijwilligers en/of medewerkers van het Upledger/Barral Instituut. Bij het niet naleven van deze gedragscode behoudt Het Upledger/Barral Instituut zich het recht voor om schorsing van de betreffende student toe te passen.

5.3 De student verplicht zich om, na inschrijving, middels het screeningsformulier het Upledger/Barral Instituut op de hoogte te brengen van de status van zijn/haar gezondheidstoestand en een verklaring van goed gedrag te ondertekenen.

5.4 Verblijf op het instituut of in de lesruimtes is op eigen risico. Demonstraties of praktijkoefeningen, die studenten toepassen op patiënten of mede-studenten vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de studenten.

5.5 Aanspraken op schadevergoeding, op welke (rechts)grond dan ook, van de docenten en het Upledger/Barral Instituut zijn, zover grove nalatigheid en/of opzet niet in het spel zijn, uitgesloten. Brengen studenten tijdens praktijkoefeningen en demonstraties schade aan derden toe, dan blijft hun eigen aansprakelijkheid onverminderd van kracht.

5.6 Het Upledger/Barral Instituut houdt zich het recht voor om tijdens of na elke cursus de voortgang van de student te evalueren en indien nodig de student voor vervolg deelname al dan niet tijdelijk uit te sluiten.

5.7 Gebruik van ongeautoriseerde en niet begeleide onderrichtte methodes en ervaringen, opgedaan binnen het instituut, is ten allen tijde voor verantwoordelijkheid van de student en/of practicant.

5.8 Binnen het Upledger/Barral Instituut worden de algemene gegevens van de (aspirant)student, zoals naam, adres, beroep, e-mailadres en telefoonnummer, niet anders gebruikt dan voor interne communicatiedoeleinden. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan belanghebbenden zoals mede-studenten en onderwijsmedewerkers van het UIN.

Algemene Leveringsvoorwaarden

I - OVEREENKOMST

1.1  Op alle overeenkomsten met Upledger Instituut Nederland B.V. zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing.

De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing voor alle betrokken partijen, tenzij uit de artikelen het tegendeel onomstotelijk blijkt.
Upledger Instituut Nederland B.V. (UIN) aanvaardt geen eventuele (leverings)voorwaarden van leveranciers/studenten/afnemers/opdrachtnemers en –gevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor studenten (van UIN) zijn ook nog de afzonderlijke aanvullende voorwaarden van toepassing.

1.1 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke en/of mondelinge afspraak of aanvaarding van voorwaarden door een opdrachtnemer en het Upledger Instituut Nederland. De opdrachtnemer aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bevestiging deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2 Een afspraak of overeenkomst geldt als van kracht zijnde voor zover zij niet binnen veertien werkdagen na de overeenkomst door de wederpartij uitdrukkelijk wordt aangegeven als niet overeengekomen of schriftelijk het tegendeel van de betreffende overeenkomst heeft laten blijken.

1.3 De door Upledger Instituut Nederland gemaakte aanbiedingen zijn niet vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle aangeboden overeenkomsten zijn geldig gedurende daarvoor gestelde termijn in de overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Upledger Instituut Nederland baseert haar overeenkomsten op de door opdrachtnemer/student verstrekte gegevens. De inhoud van folders, brochures en website informatie zijn altijd onder voorbehoud en binden Upledger Instituut Nederland niet.

1.4 De door de wederpartij eventuele overlegde en verstrekte gegevens worden opgenomen in het informatiebestand van Upledger Instituut Nederland onder de wettelijke vereisten die zijn gesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag en waarvan de uitvoering getoetst wordt onder de privacyregeling van het UIN. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande programma’s en aanbiedingen in kader van onderwijs activiteiten.

1.5 Afspraken en overeenkomsten zullen worden aangehangen op de meest recente en op juiste wijze gedateerde algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtnemers en derden zullen door het Upledger Instituut Nederland worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen maar worden zelf verantwoordelijk geacht voor de juiste en correcte toepassing van de overeenkomsten zoals gesteld in de laatst gedateerde leveringsvoorwaarden van Upledger Instituut Nederland B.V.

II - BETALING

2.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door de Upledger Instituut Nederland factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de cliënt/opdrachtnemer/student ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt UIN in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,-- (inclusief BTW).

2.3 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op het UIN verrekenen.

2.6 UIN behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde zaken blijven eigendom van UIN totdat volledige betaling, ook van de in art. 2.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

2.8 Betalingen door het Upledger Instituut Nederland zullen plaats vinden binnen 30 dagen tenzij anders is afgesproken/aangegeven. Betalingen door het Upledger Instituut Nederland kunnen worden vertraagd en/of opgeschort tot nader te stellen moment als er sprake is van achterstallige betaling door cliënt/opdrachtnemer en derden die een overeenkomst met Upledger Instituut Nederland zijn aangegaan.

III – ADMINISTRATIEVE PROCEDURES EN KLACHTEN

3.1 Vragen van administratieve aard worden redelijkerwijs binnen een termijn van 5 tot 10 werkdagen beantwoord. Bij correspondentie die langere verwerkingstijd vraagt dan bovengestelde termijn wordt de verzender geïnformeerd en over de te verwachten termijn op de hoogte gesteld.

3.2 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan het UIN. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

IV – PRODUCTEN EN DIENSTEN

4.1 Upledger Instituut Nederland is gerechtigd de prijzen van haar producten en diensten aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, en marktconformiteit. UIN is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. UIN stelt haar studenten, opdrachtnemers en andere betrokken partijen zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.

4.2 De student en opdrachtnemer kan bij onverwachte prijsverhogingen en –verlagingen van de tarieven van art. 4.1 de studie en opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging en verlaging intreedt.

4.3 UIN kan haar diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van wederpartij is ingediend, of indien hij/zij z’n bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.4 Het is de wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UIN, rechten en/of plichten die hij aan Upledger Instituut Nederland ontleent over te dragen aan een derde. UIN kan haar rechtsverhouding tot een andere, afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die UIN aan die rechtsverhouding ontleent, aan een derde overdragen. Indien zich dit voordoet kan de betrokken partij in deze de overeenkomst met UIN, zij het schriftelijk, met onmiddellijke ingang opzeggen.

V – AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De aansprakelijkheid van UIN voor schade - waaronder mede, maar niet uitsluitend, valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Upledger Instituut Nederland uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat UIN (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

5.2 Art. 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van UIN of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

5.3 Onder de in art. 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan UIN zijn samengesteld.

5.4 Een eventuele aansprakelijkheid van UIN en van de personen, voor wie UIN verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

VI – MERKEN - EN AUTEURSRECHT

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door UIN uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij UIN. Voorzover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door UIN of bij wet toegestaan, mag niets uit de door UIN uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens UIN wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door UIN uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, intellectueel eigendom of andere rechten te gebruiken, verwijderen of te wijzigen zonder schriftelijke bevestiging van Upledger Instituut Nederland.

VII – VERJARING/VERVAL

Alle rechtsvorderingen jegens UIN, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

VIII - WIJZIGINGEN

Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van overeenkomsten en de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

IX – PARTIELE NIETIGHEID

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

X – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Hoofdzakelijke, met name niet juridische geschillen en klachten, kunnen worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van UIN. Zie voor de juiste procedure het Klachten Reglement van het Upledger Instituut Nederland.

10.2 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met UIN worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de eerst toepasselijke rechtbank in de kwestie. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft UIN de wederpartij een termijn van een maand nadat UIN zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

10.3 De wederpartij vrijwaart UIN tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die UIN in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.