Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van het Upledger Instituut Nederland B.V., tevens werkend met de handelsnaam Barral Instituut Nederland, tezamen te noemen Upledger Instituut Nederland is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door het Upledger Instituut Nederland met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Upledger Instituut Nederland verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door het Upledger Instituut Nederland worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Upledger Instituut Nederland, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Upledger Instituut Nederland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Upledger Instituut Nederland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Copyright
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie├źn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Upledger.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Upledger Instituut Nederland uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Upledger Instituut Nederland zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Upledger Instituut Nederland aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.