Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

UIN:                       Upledger Instituut Nederland die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Docent:                  de wederpartij van UIN, zijnde personen die een dienst of product bieden middels UIN.
Deelnemer:            de persoon die zich inschrijft voor een opleiding, masterclass, workshop, training, lezing of andere dienst;
Overeenkomst:      een contract tussen UIN en deelnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening als een opleiding, masterclass, workshop, training, lezing of andere dienst
Opleiding:              de opleiding craniosacraal therapie.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten met het UIN zijn, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing.
 2. De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing voor alle betrokken partijen, tenzij uit de artikelen het tegendeel onomstotelijk blijkt.

 

Artikel 3. Toelating

 1. De voorwaarden voor toelating voor de opleiding en deelname aan overige scholing staan beschreven op de website.
 2. Tot de opleiding worden zij toegelaten, die een vooropleiding op minimaal HAVO, MBO-4 of soortgelijk niveau met goed gevolg hebben afgerond.

 

Artikel 4. Aanmelding en overeenkomst

 1. Aanmelding voor de opleiding of overige scholing geschiedt door het invullen en versturen van het formulier op de website met aanvaarding van deze voorwaarden, waardoor de overeenkomst tussen deelnemer en UIN tot stand komt.
 2. De deelnemer heeft hierna nog 14 dagen de tijd de inschrijving per e-mail in te trekken.
 3. Voor aanmelding via de website dient de deelnemer zich eenmalig te registreren om een account aan te maken. Bij vervolgaanmeldingen kan de deelnemer inloggen op zijn account.
 4. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt de deelnemer een automatisch gegenereerde bevestigingsmail van zijn inschrijving.
 5. Na het verstrijken van de bedenktijd stuurt UIN een definitieve bevestiging van de aanmelding alsmede andere voor (de start van) de opleiding/scholing relevante informatie en factuur, waarmee de plaatsing definitief is. Wanneer een scholing is volgeboekt, ontvangt de deelnemer daarover bericht en wordt, wanneer gewenst, op een wachtlijst geplaatst.
 6. Aanmelding voor de opleiding geschiedt per module of per leergang (inschrijving van alle leergangmodules ineens). Inschrijving voor de eerste leergang is nog mogelijk tot een week na afronding van de eerste module Craniosacraal therapie 1. Dit kan via de website of per mail. Als de deelnemer zich aanmeldt voor een leergang is de kortingsregeling automatisch van kracht.
 7. Bij deelname aan de opleiding krijgt de deelnemer het verzoek om het UIN schriftelijk, middels het screeningsformulier op de hoogte te brengen van de status van zijn/haar gezondheidstoestand. Zijn verklaring kan reden zijn voor een aanvullend gesprek, waarin besproken wordt of deelname wenselijk en mogelijk is.
 8. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de scholing ontvangt de deelnemer een tweede bevestiging met een deelnemerslijst.

 

Artikel 5. Kosten

 1. De kosten en kortingsregeling van de opleiding en andere scholingen staan vermeld op de website en/of in de studiegids.
 2. De kosten voor de scholingen zijn inclusief lesmateriaal, koffie en thee en exclusief literatuur en eventuele overnachtingskosten.
 3. UIN behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht; Het UIN doet haar uiterste best dit prijspeil te handhaven. Indien het toch noodzakelijk blijkt een prijsverhoging door te voeren zal UIN dit minimaal 2 maanden voor aanvang van een scholing melden.
 4. Het UIN is vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling door de deelnemer dient te geschieden na ontvangst van de digitale factuur en voor de uiterlijke betaaldatum, zoals vermeld op de factuur.
 2. Betaling van een leergang is mogelijk per module of per leergang ineens na afspraken dienaangaande met het UIN.
 3. Betaling in termijnen is zonder extra kosten mogelijk na afspraken dienaangaande met UIN.
 4. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

 

Artikel 7. Annuleringsregeling, verschuivingen en inhaalregeling

 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan scholing alleen schriftelijk of via e-mail annuleren onder de volgende voorwaarden:
 • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de scholing worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van 4 – 8 weken voor aanvang van de scholing zal 25% in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering van 2 – 4 weken voor aanvang van de scholing zal 50% in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de scholing zal 100% in rekening worden gebracht.
 1. Deelnemers hebben het recht op 14 dagen bedenktijd. In deze periode na de inschrijving kan de deelnemer, als er nog niet is deelgenomen aan de activiteit, kosteloos de inschrijving opzeggen.
 2. Verschuiving van de aanmelding na inschrijving buiten de periode van 8 weken voor aanvang van de scholing is kosteloos mogelijk.
 3. Verschuiving van de aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de scholing wordt door het UIN behandeld als een ‘annulering’ met de daarvoor geldende voorwaarden. In uitzonderlijke gevallen is verschuiving mogelijk, dit ter beoordeling aan het UIN. Aan een eventuele verschuiving kunnen extra kosten verbonden worden van maximaal €50 per lesdag.
 4. Deelnemers, die tijdens een scholing om redenen van ziekte of andere omstandigheden van overmacht de betreffende scholing niet verder kunnen volgen, hebben geen recht op restitutie van het cursusbedrag. In overleg met UIN kan de deelnemer de betreffende scholing of gemiste lesdag(en) op een ander moment inhalen. Deze inhaalregeling geldt alleen voor deelnemers aan de opleiding. Deelnemers aan overige scholing kunnen zich opnieuw inschrijven voor de betreffende scholing op een volgend moment tegen betaling van €50 per lesdag.
 5. Betaalde facturen van deelnemers voor deelname aan de scholing welke volgens de voorwaarden (deels) in aanmerking komen voor restitutie, zullen binnen 10 werkdagen worden overgemaakt op de door deelnemer opgegeven rekening.
 6. In het geval dat er expliciete kosten gemaakt worden bij derden (zoals het registreren bij SNRO of overnachtingskosten), is het niet mogelijk om deze gemaakte kosten terug te vorderen bij annulering.

 

Artikel 8. Annuleringen en wijzigingen door UIN

 1. Alle actuele scholingsdata en docentenbezetting zijn gepubliceerd op de website. LINK
 2. Het UIN behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de docentenbezetting of de data van de scholing, wanneer door omstandigheden noodzakelijk.
 3. Bij onvoldoende inschrijvingen, bij plotselinge zieke van docenten of bij andere redenen van overmacht behoudt het UIN zich het recht voor de opleiding of andere scholing te allen tijde te annuleren. Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de deelnemer uiterlijk 2 weken voor aanvang van de scholing geïnformeerd.
 4. Reeds betaalde scholingsgelden worden in dat geval binnen 10 dagen gerestitueerd. Voor verder gemaakte kosten, zoals het afzeggen van cliënten, logies, reis e.d. kan de deelnemer geen aanspraak doen gelden op het UIN.

 

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als mede als die informatie verkregen is tijdens de opleiding, bijscholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 2. Oefeningen, methodieken, testen, behandelwijzen en andere handelingen die aan de deelnemer geleerd zijn mogen uitsluitend door henzelf gehanteerd worden en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

 

 Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Op het door UIN en/of docent verstrekte lesmateriaal berust copyright. De materialen die verstrekt worden aan de deelnemers zijn alleen voor studiedoeleinden te gebruiken en mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van copyright bezittende, gebruikt worden naar derden, worden geredigeerd, worden gekopieerd, worden vermenigvuldigd, worden gescand, of openbaar gemaakt worden. Dit in welke vorm of wijze dan ook. Copyright op het gebruikte lesmateriaal berust bij de docent dan wel bij UIN, indien zij het copyright heeft overgenomen. De copyright bezittende is bekend bij UIN.
 2. UIN behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 Artikel 11. Vragen, klachten en aansprakelijkheid

 1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen zo snel mogelijk – binnen 5 werkdagen – en in ieder geval binnen 3 weken beantwoord worden. Vragen en brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen de termijn van 3 weken beantwoord worden met een bericht van ontvangst binnen 5 werkdagen en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten worden volgens de klachtenregeling, die op onze website vermeld staat, behandeld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal UIN de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal UIN slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
 5. UIN is niet aansprakelijk voor de inhoudelijkheid van of gebreken in de door docenten middels UIN geboden opleiding, bij-nascholing, specialisatie, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.
 6. UIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor accreditatie regelingen van beroepsverenigingen en eventuele wijzigingen van beroepsvereniging(en). Deelnemers dienen zelf bij de eigen beroepsvereniging(en) voor aanvang van de inschrijving te verifiëren of accreditatie is gegeven en kunnen hier niet UIN aansprakelijk voor stellen.
 7. UIN draagt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van de technieken buiten en tijdens de opleiding. Aan het begin en tijdens de opleiding wordt de deelnemer duidelijk gewezen op de risico’s en de verantwoordelijkheden die hij draagt tijdens het geven en ontvangen van een behandeling. Zie ook art. 18 Verzekeringen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid begrenzing

Indien UIN aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van UIN is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht/scholing, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van UIN – of haar ondergeschikten.
 3. UIN is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. UIN is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd onder artikel 11.5
 5. UIN is nimmer verantwoordelijk voor teksten die gebruikt en of gemaakt zijn door docenten betreffende eventueel copyright van derden.
 6. UIN is nimmer aansprakelijk voor uitspraken van docenten, deelnemers of andere personen voor, tijdens of na de (bij)scholing, workshop, lezingen en/of casuïstiekbesprekingen.

 

Artikel  13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop UIN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UIN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. E-mails en internetverkeer worden daaronder begrepen.
 2. UIN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat UIN haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van UIN  opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door UIN niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien UIN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14. Extra UIN Services

 1. De deelnemer schrijft zich in voor het volgen van de opleiding, na-bijscholing, specialisatie, workshop, training, lezing, supervisie zoals omschreven op de website. Aan alle Extra services (zoals Mijn Upledger of andere digitaal beschikbaar gestelde content) kunnen geen rechten worden ontleend. Het UIN levert dit puur als extra.
 2. UIN-services en alle content die via onze site wordt gebruikt, zijn uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Op basis van inschrijving verlenen we de deelnemer een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de mijn Upledger-service te gebruiken. Er wordt geen recht, eigendom of belang aan de deelnemer overgedragen. De deelnemer stemt ermee in om de materialen niet, zonder toestemming, te gebruiken voor openbare vertoningen. Dezelfde eigendomsvoorwaarden zoals gemeld in artikel 10, zijn van toepassing op deze onderdelen.
 3. UIN kan op elk moment de extra services (zoals het beschikbaar stellen van digitaal content) wijzigen of opzeggen. We kunnen het gebruik van onze service beëindigen of beperken als de deelnemer deze algemene voorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

 

Artikel 15. Privacy

 1. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van jouw persoonsgegevens voor UIN van het grootste belang. Jouw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. UIN verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. UIN verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze medewerkers en docenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te allen tijde te respecteren. UIN gebruikt jouw gegevens voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van deelnemers, toesturen van lesinformatie en het toesturen van informatie over onze diensten en daaraan gerelateerde informatie. Wil je geen informatie meer ontvangen dan kun je dat schriftelijk of per email meedelen.
 2. Het UIN houdt een dossier bij van iedere deelnemer aan de opleiding waarin naast de persoonlijke gegevens, alle gegevens bijgehouden worden betreffende de voortgang van het studieproces. Op alle gegevens van het dossier alsmede de mondelinge en/of schriftelijke uitwisseling van informatie is het privacyreglement en geheimhouding van toepassing.
 3. In het kader van studievoortgang van de deelnemer worden resultaten en belemmerende factoren daarin besproken in het docententeam. Ook hier is het privacyreglement en geheimhouding altijd van toepassing.

 

Artikel 16. Gedragscode

 1. De deelnemer is verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken binnen het instituut verstoren. Verstoring en abnormaal of onprofessioneel gedrag kan voor de deelnemer leiden tot uitsluiting van het onderwijs binnen het UIN.

 

Artikel 17. Duur en Einde overeenkomst

De overeenkomst tussen UIN en deelnemer beëindigt:

 • door het verstrijken van de opleidingstijd van de opleiding of andere scholing waarop de overeenkomst van toepassing is;
 • doordat de deelnemer de opleiding of andere scholing met een diploma dan wel met certifica(a)t(e)n van het instituut heeft afgerond;
 • indien de inschrijving voor de opleiding na een eventueel intakegesprek niet resulteert in een definitieve plaatsing;
 • indien de deelnemer de instelling binnen de termijn waarop de overeenkomst betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de deelnemer de nog niet voldane facturen betreffende cursussen alsnog te voldoen;
 • door de definitieve verwijdering van de deelnemer als bedoeld in artikel 9 en 16.bij abnormaal onprofessioneel of wangedrag. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van de deelnemer de nog niet voldane facturen betreffende scholing alsnog te voldoen;
 • bij een bindend negatief studieadvies;
 • in het geval UIN door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding of scholing aan te bieden;
 • door het overlijden van de deelnemer.

Na beëindiging van de overeenkomst blijven art. 9 en art. 10 onverlet van kracht.

Artikel 18. Studentverzekering

 1. Oefenen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zolang je nog niet in het bezit bent van het einddiploma Craniosacraal therapie is het zaak helder en duidelijk hierover te zijn tegen je cliënten. Als je iemand behandelt kan er, hoe deskundig je ook bent en hoe klein het risico ook is, altijd iets tijdens jouw behandeling gebeuren waardoor je cliënt in de problemen kan raken. UIN adviseert je om hiervoor een studentverzekering af te sluiten. De firma Balens heeft een passende verzekering samengesteld voor zowel therapeuten als studenten. Het is mogelijk om bij hen een studentenverzekering af te sluiten voor €50.00 per jaar. Aanvraagformulier; LINK
 2. De Wkkgz verplicht ook een ieder die mensen behandelt tegen een financiële vergoeding zich aan te sluiten bij een klachten/geschillencommissie. Mocht je een vergoeding vragen voor de sessies die je geeft als student en NIET aangesloten zijn bij een beroepsvereniging dan kun je je hiervoor aanmelden bij het NIBIG. Als je geen vergoeding vraagt is dit niet nodig.

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2018 en gelden zolang ze niet worden vervangen. Alle eerder gepubliceerde algemene voorwaarden worden met deze huidige algemene voorwaarden vervangen.