Missie en visie

Missie en visie

Onze missie en visie wordt versterkt door te werken met de besten uit het vakgebied. Jij kunt straks als therapeut de kwaliteit van het leven van je cliënten te verbeteren. Je wordt een professional die uitstekend gekwalificeerd is. Je durft nieuwe wegen durven te onderzoeken, je kunt jezelf voortdurend ontwikkelen. Je bent maatschappelijk betrokken en je vaart op een moreel kompas. Samen met alle Upledger Cranio therapeuten kun jij meestreven naar een verdraagzamere samenleving.

Ons motto: geluk voor iedereen !

Goed onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld. Als Upledger Instituut zoeken we continu de aansluiting bij wat daarin gevraagd wordt van afgestudeerden: vorm en inhoud van het onderwijs zijn permanent in ontwikkeling met als doel jou als student zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken met Cranio in de maatschappij.

Onze visie op menszijn

De onderliggende filosofie in Cranio is dat je als therapeut de mens weer in contact, in verbinding kunt brengen met zichzelf en van daaruit met de ander. Dat doen we vanuit een open hart.

In onze huidige maatschappij wordt steeds meer rationeel ‘hoofd’werk en presteren van mensen gevraagd. Daardoor verliezen mensen de verbinding met hun lichaam en met wie ze in wezen zijn. Ze zijn niet goed meer in staat om te voelen hoe het daadwerkelijk met ze is, ze gaan uit contact met zichzelf.

Met Cranio kun je leren weer te openen naar jezelf, met meer empathie en meer begrip. Hoe meer je van jezelf kunt houden, hoe meer contact, begrip en empathie met de ander kan ontstaan. Cranio draagt zo bij aan een liefdevollere wereld.

Wij blinken uit door een vak aan te bieden waarin mensen zich herkennen en waarin mensen weer gemakkelijker de verbinding met hun eigen lijf kunnen maken.

Onze visie op (gezondheids)zorg

Binnen de reguliere zorg is er steeds minder tijd voor patiënten/cliënten. Misschien herken je dat? De zorg is bovendien ‘protocol’ gestuurd en regelmatig gericht op specialistische deelgebieden. Cranio beoogt om werkelijk complementair te zijn aan de reguliere zorg: in samenwerking of in aanvulling, binnen het beroepsdomein van de craniosacraal therapie. Kernwoorden zijn: de gehele mens, verbinding vanuit autonomie, neutraliteit, respect en veiligheid.

Wij blinken uit door een vak aan te bieden wat gestoeld is op professionaliteit in een veranderende samenleving waarin ook aan de complementaire zorg terecht hoge kwaliteitseisen worden gesteld.

Met Cranio kijk je naar symptomen en klachten door naar de hele mens te kijken. De weerspiegeling van ons mens-zijn komt tot uitdrukking in ons lichaam. Ons lichaam laat zien wie we in wezen zijn. Een symptoom vraagt lang niet altijd (alleen) een medische behandeling of het wegnemen van een klacht. Door te ‘luisteren’ naar wat een symptoom eigenlijk te vertellen heeft, door via de fascie te werken met de eigen wijsheid van het lichaam, kan een cliënt onder jouw begeleiding verborgen verbindingen ontdekken en weer regie en keuzes krijgen in zijn leven.
De vakkundigheid en professionaliteit van jou als therapeut is daarbij een essentieel speerpunt om de craniosacraal therapie binnen de complementaire zorg uit te bouwen en te borgen.

Onze visie op leren

Voor ons is leven leren en leren is ontwikkelen en verbeteren. Hoe is dat voor jou? Ontwikkeling geeft groei, nieuwe mogelijkheden en kansen. Bij ons krijg je naast theorie, vooral heel veel ervaringsgericht leren aangeboden, naast het reflecteren op wie je bent en hoe je het doet.

Gedurende je opleiding ben je zelf dan ook steeds de bron van je eigen leren. Door jezelf waar te nemen als handelend professional en te ervaren wat Cranio met je doet, ontwikkel je jezelf op persoonlijk en op professioneel niveau. In deze manier van zelfsturend leren word je voortdurend ondersteund door het aanbod van theoretische en praktische kaders en begeleiding in reflectief denken en handelen.

Contact en verbinden zijn voor ons als UIN kernwaarden van ons vak en van ons onderwijs. Je ontmoet bij ons kleinschalige onderwijsvormen waarin contact, verbinding en geborgenheid belangrijk zijn. We beschouwen je direct bij binnenkomst als (beginnend) professional. We dagen je uit je verblijf aan het UIN optimaal te benutten voor het verder ontwikkelen van je talenten en je passies in elke fase van je loopbaan.

Craniosacraal therapie leren bij Upledger Instituut Nederland. Samen cliënt behandelen.

“There would seem to be a
negative correlation between the ego
and the creative thought process.”

John E. Upledger

Ontwikkelende organisatie

Ook als UIN zijn we voortdurend op reis in een zich ontwikkelende complementaire zorg en een veranderend werkveld. Dit werkveld is samen met nieuwe wetenschappelijke inzichten dan ook onze voortdurende bron voor innovatie in onze opleiding en het ontwikkelen van nieuwe masterclasses. De gezondheidszorg verandert en professionals in de zorg zullen hun kwalificaties voortdurend moeten op hun waarde moeten schatten. Wij beschouwen het ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin kennis en vaardigheden op lichaamsgericht begeleiden aan te bieden. Zo springen we flexibel in op nieuwe veranderingen.

Wij blinken uit in ons onderwijs door onze kleinschaligheid, waardoor er directe verbinding is tussen studenten, docenten en werkveld. We dragen onze  professionele verantwoordelijkheid uit in een sfeer die zich kenmerkt door collegiale samenwerking, inspiratie, trots en vertrouwen. Kernwaarden van onze docenten zijn daarbij: vakkundig, bevlogen en verrijkend.

Als organisatie zijn we nooit klaar met onze eigen ontwikkeling. We hebben grote ambities en blijven zoeken naar de verwezenlijking van onze dromen. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering zijn bij ons belangrijke speerpunten. We vinden het belangrijk om betrokken, zorgvuldig en transparant te zijn naar jou als student zowel tijdens je opleiding als daarna door het geven van na- en bijscholing.